Algemene Voorwaarden

We streven ernaar om onze Algemene Voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Heb je toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 22/05/2018.

Marsvaardig is een product van:

BVBA Janss IT Services
Valleilaan 57
3290 Diest
BE 0817.167.887

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan Janss IT Services BVBA (hierna genoemd "Marsvaardig") of door het aanvaarden van een offerte van Marsvaardig, beschouwd als door de Klant aanvaard. Afwijkende voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Marsvaardig.

De algemene voorwaarden van Marsvaardig' leveranciers, contractanten en alle andere partijen waarop beroep gedaan wordt om de specifieke overeenkomst met de Klant uit te voeren, zijn van toepassing.

Marsvaardig behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde te herzien.

2. Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van 1 jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor 1 jaar aan de dan geldende specifieke voorwaarden, tenzij één van de partijen ten minste 3 maanden voor de afloop van de specifieke overeenkomst te kennen geeft de specifieke overeenkomst niet te willen verlengen.

3. Prijzen

De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheid van 7 dagen. Alle prijzen vermeld op deze website zijn exclusief BTW en gebaseerd op jaarlijkse facturatie.

Marsvaardig behoudt zich het recht voor om de prijzen eenzijdig te wijzigen en jaarlijks te indexeren. Elke prijswijziging zal slechts van kracht worden wanneer de overeenkomst met de Klant verlengd wordt voor een bijkomende periode.

4. Leverings-, betaal- en protesttermijnen

Levering

De door Marsvaardig opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Klachten betreffende levering dienen gedaan per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de leveringsdatum.

Betaling

De facturatie gebeurt na oplevering, tenzij anders overeengekomen.

Bij niet betaling 30 dagen na factuurdatum is er zonder ingebrekestelling een interest van tien procent verschuldigd vanaf de datum van de factuur. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met tien procent, met een minimum van 35 euro ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

5. Dienstverlening

De dienst wordt geleverd naargelang van de beschikbaarheid. Marsvaardig geeft geen enkele waarborg voor de voorgestelde hosting diensten. Dat betekent dat de Klant zich in geen geval tegen Marsvaardig kan keren wegens inkomstenverlies ten gevolge van een onderbreking van de dienstverlening door Marsvaardig of door de leveranciers van Marsvaardig. Marsvaardig kan zich beroepen op derden om de overeenkomst met de Klant uit te voeren.

6. Aansprakelijkheid

In geen geval is Marsvaardig aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van Klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de Klant.

De Klant is aansprakelijk voor schending van auteursrechten van inhoud die hij aanlevert. Marsvaardig is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit interventies van Marsvaardig in het systeem van de Klant en voor het disfunctioneren van websites, e-mail accounts en andere systemen door Marsvaardig verschaft.

7. Verwerking van persoonsgegevens

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we jouw persoonlijke gegevens verzameld via onze website gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren.

We verzamelen en gebruiken jouw persoonlijke gegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zoals voorgeschreven in de Europese Vordering van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en vrij verkeer van die gegevens.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Uw intellectuele eigendom

U bezit alle rechten op uw eigen inhoud. Om u onze diensten aan te kunnen bieden verwerken wij uw inhoud, slaan wij ze op, maken wij er back-ups van en kopiëren wij ze van de ene server naar de andere.

Intellectuele eigendom van Marsvaardig

Wij zijn eigenaar van alle rechten betreffende onze diensten, software, inhoud, gegevens, technologie en functies.

U mag onze diensten en inhoud gebruiken, voor zover u zich ten volle houdt aan deze voorwaarden en alles volledig en op tijd betaalt.

Intellectuele eigendom van derden

Naast het bovenstaande geldt dat in het kader van de diensten van Marsvaardig andere auteursrechtelijk beschermde materialen beschikbaar worden gesteld (lettertypen, afbeeldingen en andere). Deze worden door een externe leverancier aan Marsvaardig in licentie gegeven en waarop derhalve aanvullende licentiebepalingen van de desbetreffende leverancier van toepassing zijn.

9. Illegaliteit

Aangezien de Klant verantwoordelijk is voor zijn publicaties en voor zijn handelingen op het web, zal hij verplicht zijn Marsvaardig schadeloos te stellen voor alle klachten die zouden voortvloeien uit het publiceren van illegale gegevens. Marsvaardig zal zonder voorafgaande waarschuwing het account van de Klant deactiveren indien hij oordeelt dat het gebruik ervan indruist tegen de algemeen geldende wetten.

10. Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen Marsvaardig en zijn Klanten zijn uitsluitend de Rechtbanken te Leuven of het Vredegerecht van het eerste kanton Leuven bevoegd.

Samen bouwen aan jouw online succes?